GEDRAGSREGELS (VRIJWILLIGE) MEDEWERKERS

  • De (vrijwillige) medewerker draagt zorg voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de bewoners en de (vrijwillige) medewerkers zich veilig en gerespecteerd voelen.
  • De (vrijwillige) medewerker zal tijdens zijn/haar werk in Hospice Nathrine zeer terughoudend en met groot respect omgaan met de bewoners in de eigen kamer en de gemeenschappelijke ruimtes.
  • De (vrijwillige) medewerker onthoudt zich ervan bewoners en (vrijwillige) medewerkers te bejegenen op een manier die hen in hun waardigheid aantast.
  • De (vrijwillige) medewerker houdt rekening met het privéleven van de bewoner en zal daar niet verder in doordringen dan noodzakelijk.
  • De (vrijwillige) medewerker onthoudt zich van iedere vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de bewoners en (vrijwillige) medewerkers. De (vrijwillige) medewerker mag de bewoners en (vrijwillige) medewerkers niet aanraken op een manier die, naar redelijke verwachting, als seksueel van aard ervaren zal worden. Alle seksuele handelingen tussen de (vrijwillige) medewerker en de bewoners/ (vrijwillige) medewerkers zijn onder geen enkele voorwaarde acceptabel en zullen beschouwd worden als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  • De (vrijwillige) medewerker heeft de plicht de bewoners en (vrijwillige) medewerkers zo goed mogelijk te beschermen tegen elke vorm van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij/zij zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de bewoners betrokken is, wordt nageleefd.
  • Wanneer een (vrijwillige) medewerker gedrag waarneemt dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en ook bij vermoedens van grensoverschrijdend gedrag, is hij/zij verplicht hiervan melding te maken bij de vertrouwenspersoon.
  • De (vrijwillige) medewerker mag geen geld of andere vergoedingen aannemen. Dat houdt in dat hij/zij geen geld of goederen aanneemt die gegeven worden uit dankbaarheid of anderszins. Bij twijfel kan de (vrijwillige) medewerker dit bespreken met de Coördinatoren.
  • De (vrijwillige) medewerker beschermt de privacy van de bewoners, hun naasten en (vrijwillige) medewerkers door op geen enkele manier gegevens van hen naar buiten te brengen en/of met buitenstaanders te delen.
  • In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij enige twijfel over de toelaatbaarheid van bepaald gedrag, is het de verantwoordelijkheid van de (vrijwillige) medewerker om in de geest van de gedragscode te handelen. En zonodig hierover in contact te treden met de coördinator of de vertrouwenspersoon.